Bada Khayal


1 BHUPALI - BADA KHAYAL


2 ABHOGI - BADA KHAYAL


3 SHUDDHA SARANG - BADA KHYAL


4 SHYAM KALYAN - BADAKHYAL


5 BIHAG - BADAKHYAL


6 SHUDDHA KALYAN - BADAKHYAL


7 MALKAUNSA - BADAKHYAL


8 BAGESHREE- BADAKHYAL


9 KALYAN ( YAMAN ) - BADA KHYAL


10 JOG - BADA KHYAL